درخواست نمابندگی

درخواست نمابندگی

1. مشخصات متقاضی حقیقی:

2.متقاضی دریافت نمایندگی:

3. سوابق و تجارب کاری متقاضی:

4.مشخصات محل مورد تقاضا:

5. محل موقعیت مورد تقاضا از نظر دسترسی:
6. وضعیت موقعیت جغرافیایی:

7. وضعیت مالکیت محل مورد تقاضا:

نوع مالکیت:
نوع جواز کسب ملک:

8. امکانات متقاضی:

فضای اداری
سردخانه زیر صفر
سرد خانه بالای صفر
فضای انبارش کالا
ویزیتور حضوری
ویزیتور تلفنی
موضع فروش
نوع ماشین پخش
9.نوع فعالیت فروش:
10.نوع فعالیت پخش:
11. آیا در حال حاضر یا گذشته نمایندگی یا عاملیت شرکت های بخش مواد غذایی دیگر را داشته اید؟

12.در صورت انعقاد قرارداد در سه ماه اول تخمین فروشی عرضی و عمقی را ذکر نمایید؟

تعداد مغازه:

میزان فروش: